WCA вход

Самые активные участники Самые медальные участники

Самые активные участники

141
132
125
114
65
55
54
54
48
47
38
34
30
24
14
14
7
5
2
10 Alexey Yarygin 3 4 1 5 1 2 3 1 1 1
10 Nikolay Vasilyev 2 6 3 2 1 1 2 1 3 1
9 Roman Ponikarovskiy 6 6 3 1 1 1 2 1 1
9 Aleksandra Lukianova 3 1 2 2 1 1 1 2 1
8 Maxim Ilin 2 3 1 1 2 1 1 1
8 Mikhail Kuzin 2 3 1 1 1 1 1 1
8 Vadim Andreev 3 2 1 1 1 1 1 1
8 Ilya Nazarov 1 1 1 1 2 1 1 1
8 Maria Zhits 1 1 2 1 1 1 1 1
7 Aleksandr Beznogov 4 7 3 1 3 1 1
7 Konstantin Solovyev 3 4 1 1 3 1 1
7 Dmitry Kryuzban 2 3 1 3 1 1 1
7 Vladimir Korovin 1 1 1 2 1 1 1
7 Valentina Solovyova 1 1 1 1 1 1 1
6 Evgeniy Mazhara 2 3 1 1 1 1
6 Nikita Loika 2 3 1 1 1 1
6 Ivan Polukarov 2 1 1 2 1 1
6 Nikolay Golovenko 2 1 2 1 1 1
6 Andrey Mishin 1 1 1 2 1 1
6 Artem Mardinskiy 1 1 1 1 1 1
6 Fedor Abaev 1 1 1 1 1 1
6 Irina Yarygina 1 1 1 1 1 1
6 Nikita Kuznetsov 1 1 1 1 1 1

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪