WCA вход

HSE Open 2018 25WCA

Feb 9 - 10, 2018 ▪ Судья НД Владимир Кузнецов

Redi Cube 25

Redi Cube ▪ Результаты

Общий рейтинг ▪ Average of 5

1 2 3 4 5 Average Best
1 Vladimir Kuznetsov (9.62) 9.76 12.08 9.68 (16.51) 10.51 9.62
2 Aleksandr Beznogov 13.52 12.19 12.70 (11.81) (17.75) 12.80 11.81
3 Konstantin Solovyev (12.72) 12.86 13.99 (16.20) 12.94 13.26 12.72
4 Dmitry Kryuzban 15.01 (20.09) (13.49) 15.03 13.99 14.68 13.49
5 Andrey Che (14.04) 19.76 (22.11) 22.08 17.84 19.89 14.04
6 Ksenia Antipova (17.64) (26.20) 26.00 18.59 18.78 21.12 17.64
7 Artyom Martirosov 21.03 22.94 20.98 (25.07) (18.75) 21.65 18.75
8 Deni Mintsaev 23.65 21.23 (17.01) (28.22) 23.93 22.94 17.01
9 Ivan Zabrodin (28.09) 23.39 (19.03) 23.20 22.56 23.05 19.03
10 Vladislav Kidakov 24.61 (30.87) (18.34) 26.47 18.60 23.23 18.34
11 Pyotr Borovlev 22.94 (34.79) (22.66) 24.92 22.93 23.60 22.66
12 Mikhail Kuzin (21.79) 24.30 26.52 26.32 (30.52) 25.71 21.79
13 Dmitry Khokhrin 32.81 23.19 (17.75) (34.38) 24.90 26.97 17.75
14 Georgy Golosov 29.60 33.60 29.58 (34.96) (27.66) 30.93 27.66
15 Viktoria Simonova 30.42 (29.87) 30.91 (40.58) 32.72 31.35 29.87
16 Ivan Shishkin (22.94) (35.50) 30.21 34.08 33.93 32.74 22.94
17 Lev Maslov (25.09) 34.22 29.96 (40.96) 37.33 33.84 25.09
18 Andrey Solovyov 34.01 30.54 30.54
19 Mark Shilenkov 31.19 DNF 31.19
20 Nikita Rusanov 35.10 38.13 35.10
21 Pavel Belov 40.44 40.64 40.44
22 Vasiliy Tarasov 43.87 47.94 43.87
23 Alexey Yarygin 45.98 48.04 45.98
24 Nadezhda Kidakova 48.80 58.97 48.80
25 Irina Yarygina 1:06.82 1:14.22 1:06.82

Судьи неофициальных дисциплин:

Константин Соловьёв Владимир Кузнецов Алексей Ярыгин Никита Раззамазов Николай Васильев Nikita Kovalchuk
Иконки
▪▪▪ Создатель сайта Константин Соловьёв ▪▪▪